node版本切换

node版本切换:nvm

// 安装方式有两种:
$ curl https://raw.github.com/creationix/nvm/v0.4.0/install.sh | sh
//或者
$ wget -qO- https://raw.github.com/creationix/nvm/v0.4.0/install.sh | sh

以上脚本会把nvm库clone到~/.nvm,然后会在~/.bash_profile, ~/.zshrc或`~/.profile末尾添加source,安装完成之后,你可以用以下命令来安装node
$ nvm install x.x.x

// 使用指定的版本
$ nvm use x.x.x

// 查看当前已经安装的版本
$ nvm ls
.nvm
->  vx.x.x

// 查看正在使用的版本
$ nvm current
vx.x.x

// 指定某个版本来执行文件
$ nvm run x.x.x some.js

// 卸载nvm
$ rm -rf ~/.nvm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

node版本切换:nvs

跨平台

安装

使用

# 安装镜像
nvs remote node https://npm.taobao.org/mirrors/node/

nvs --help

# 查看已安装的版本
nvs ls
1
2
3
4
5
6
7